Ba chóir dúinn ar fad gach deis sa saol a thapú, agus níl aon áit níos fearr chun é sin a dhéanamh ná i gceann de na contaetha áille i Réigiún an Atlantaigh.

Agus spás ann le cruthú agus le taiscéaladh, le hobair ann agus le taitneamh a bhaint as an taobh amuigh, is áit fhoirfe é Réigiún an Atlantaigh do do ghairm bheatha – agus is féidir leat taitneamh a bhaint as stíl mhaireachtála iontach ann freisin. Agus costais mhaireachtála suas le 30% níos saoire ná Baile Átha Cliath agus amanna níos gairide timaistrithe ann, níl aon teorainn leis na deiseanna atá ann duit. Ní raibh sé chomh héasca riamh tús a chur le heachtra Atlantach agus go leor folúntas agus roghanna éagsúla maireachtála le fáil anseo. Seachas na tréithe geografacha, baineann go leor de na tréithe céanna le Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh agus le Slí an Atlantaigh Fhiáin.

Cé go bhfuil Slí an Atlantaigh Fhiáin dírithe ar thurasóirí, is féidir leis an AEC conair iontach a thabhairt do dhaoine a d’fhéadfadh maireachtáil ar feadh an tsaoil. Is áit ar leith é an Réigiún le teacht ar an gcothromaíocht cheart idir obair agus spraoi agus is iontach an áit í seo le fás pearsanta agus gairmiúil a thabhairt le chéile. Chun léargas iontach a fháil ar phoist agus ar stíl mhaireachtála, téigh chuig www.lookwest.ie

Tá 17 lárionad uirbeacha i réigiún AEC agus tá níos mó ná 5,000 duine ina chónaí iontu.

Léiríonn anailís daonáirimh a rinne Coimisiún Forbartha an Iarthair go bhfuil thart ar 60% den daonra gníomhach sa lucht oibre. Is iad earnáil na tionsclaíochta, an earnáil mhórdhíola agus mhiondíola, sláinte agus obair shóisialta na trí phríomhearnáil fostaíochta. Tá an-chumas ag Luimneach agus ag Cathair na Gaillimhe mar lárionaid thábhachtacha uirbeacha agus mar thairsigh an réigiúin. Is lárionaid thábhachtacha iad Leitir Ceanainn, Sligeach, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Tuaim, Béal Átha na Sluaighe, Baile Locha Riach, Inis, Sionainn, Trá Lí agus Cill Airne freisin.

An raibh a fhios agat?

Labhraítear an Ghaeilge i roinnt áiteanna ar fud Chonair an Atlantaigh agus is í an teanga choiteann scríofa is sine ar an taobh ó thuaidh de na hAlpa. Is í Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht atá freagrach as infheistíocht sa Ghaeltacht.

Fiontraíocht

Is gné láidir de shaol Réigiún an Atlantaigh í fiontraíocht agus is micreaghnóthais iad 92% de 59,436 gnóthas gníomhach agus níos lú ná deichniúr á fhostú acu.

D’ainmnigh an tAontas Eorpach Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair mar Réigiún Fiontraíochta na hEorpa 2018, rud a thugann léargas ar ghnólachtaí nuathionscanta agus ar mhicreaghnóthais atá ag obair i measc cuideachtaí ilnáisiúnta domhanda agus dúchasacha.

Seo a leanas cuid de na príomhghnéithe a bhaineann le bheith i do chónaí ar Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh:

  • Tithíocht agus costais mhaireachtála inacmhainne i gcomparáid leis an Oirthear
  • Méadú ag teacht ar líon na bpost, poist ardleibhéil san áireamh
  • Ceanglaíonn Slí an Atlantaigh Fhiáin an réigiún ar fad le chéile
  • Dún na nGall - An Áit is Cúláilte ar Domhan 2017 (National Geographic)
  • Gaillimh - Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020
  • Cathair na Mart - An Áit is Fearr le Cónaí inti in Éirinn (Duais Irish Times 2013)
  • Áilleacht nádúrtha; turasóireacht eachtraíochta, lochanna, an tAigéan Atlantach, páirceanna náisiúnta
  • Ina theannta sin, cuireann an réigiún réimse féilte, imeachtaí, comhdhálacha, amharclann, músaeim agus áiseanna ealaíne ar fáil.

Ardoideachas

Tugann próifílí ar na hocht n-institiúid ardoideachais léargas duit ar na gníomhaíochta bríomhara oideachais, cathartha, pobail agus stáit atá le fáil ar fud Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh.

Áirítear OÉ Gaillimh i measc an 1% is airde i measc Ollscoileanna an domhain. Clúdaíonn ár stair cháiliúil beagnach dhá chéad bliain. Tá tírdhreach agus cultúr uathúil iarthar na hÉireann le feiceáil go soiléir inár suíomh álainn. Tá ceangal againn le comhpháirtithe ar fud an domhain mar gheall ar ár líonra domhanda. Tá an todhchaí á múnlú ag ár lucht taighde. Tá a dtodhchaí féin á múnlú ag ár mic léinn – bíonn 96% dár gcéimithe ag obair nó bíonn staidéar breise á dhéanamh acu 6 mhí ina dhiaidh dóibh a gcéimeanna a bhaint amach.

Tugann OÉ Gaillimh cúnamh do réimsí idirnáisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha, go háirithe san réimsí taighde seo a leanas; Eolaíocht Bhithleighis & Faisnéisíocht Innealtóireachta, Timpeallacht na nEolaíochtaí Fisiciúla agus Ríomhaireachtúla, Eolaíocht Mhuirí, Eolaíocht Fheidhmeach Shóisialta Fuinnimh agus Daonnachtaí an Bheartais Phoiblí. Bí mar chuid dár bpobal ina bhfuil 17,000 mac léinn agus 90,000 céimí ar fud an domhain.

Téigh chuig: suíomh gréasáin OÉ Gaillimh

Cruthaíonn breis is 3,000 mac léinn réimse bríomhar cultúr agus gníomhaíochtaí sa dhá champas i Leitir Ceanainn agus sna Cealla Beaga.

Tá áiseanna iontacha i ngach rannóg sa champas nua-aimseartha comhtháite seo, mar shampla, stiúideonna dearadh grafach, acmhainní úrscothacha altranais, saotharlanna sainchuspóireacha, cistineacha agus bialann oiliúna, agus CoLab, ionad forbartha gnó ar an gcampas a thacaíonn le seachfhiontair. Is féidir teacht ar ár n-áiseanna iontacha spóirt agus áineasa inár n-ionad ilfheidhmeach, An Dánlann, chomh maith lenár n-ionad leighis, ár seirbhís comhairleoireachta, ár n-oifig gairmeacha agus ár séiplíneachtaí.

Téigh chuig: suíomh gréasáin Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Tá an Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach ar cheann de na hinstitiúidí trí leibhéal is fearr in Éirinn. Tá mic léinn lárnach i ngach rud a dhéanaimid. Tá staidéar á dhéanamh ag 6,000 mac léinn ar chláir lánaimseartha, pháirtaimseartha agus phrintíseachta na hInstitiúide. Tá staidéar á dhéanamh ag 2,000 acu ar líne. Agus í ag obair i dtreo bheith ina hOllscoil Teicneolaíochta, chruthaigh infheistíocht €60 milliún in áiseanna ar an gcampas le deich mbliana anuas timpeallacht foghlamtha den chéad scoth.

Ní féidir stopadh anois. Bíonn cúrsaí agus áiseanna na Institiúide Teicneolaíochta, Sligeach i gcónaí á bhforbairt agus á bhfeabhsú aici le freastal ar riachtanais mhic léinn an lae inniu – agus an lae amárach – ina dtrí scoil, Gnó agus Eolaíochtaí Sóisialta; Innealtóireacht & Dearadh; agus Eolaíocht.

Téigh chuig: suíomh gréasáin na hInstitiúide Teicneolaíochta, Sligeach

Tá cúig champas ag GMIT. Is é campas na Gaillimhe ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath an campas is mó. Tá Ionad na nEalaíon Cruthaitheach agus na Meán (CCAM) suite ar Bhóthar Mhuine Mheá i nGaillimh. Tá an tIonad Náisiúnta Barr Feabhais i nDearadh Troscáin agus i dTeicneolaíocht suite i Leitir Fraic, Contae na Gaillimhe. Tá GMIT an Chreagáin suite sa Chreagán, Contae na Gaillimhe. Tá campas Mhaigh Eo de chuid GMIT suite ar Bhóthar Chathair na Mart i gCaisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo.

Tá clú maith acadúil ar GMIT, institiúid atá á maoiniú ag an rialtas, agus tá tacaíochtaí iontacha ar fáil do mhic léinn agus foireann thacúil agus chairdiúil inti freisin. Cuireann sí cúrsaí atá creidiúnaithe go hidirnáisiúnta ar fáil, ó Ardteastas go dtí Dochtúireacht, agus tá cáil uirthi as a cúrsaí turasóireachta ar fud an domhain. Agus í ag obair leis an Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach agus le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, tá GMIT ag iarraidh Ollscoil Teicneolaíochta a bhunú san Iarthuaisceart.

Téigh chuig: suíomh gréasáin Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Tá Ollscoil Luimnigh (UL) suite ar chósta iarthair na hÉireann ar an tSionainn agus tá timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh agus áiseanna úrscothacha teagaisc agus taighde le fáil inti. Bhronn measúnóirí neamhspleácha QS Stars ranguithe 5 réalta ar UL as infhostaíocht na gcéimithe, nuálaíocht agus aistriú eolais, teagasc, rannpháirtíocht, idirnáisiúnú agus bonneagar.

Agus thart ar 12,000 mac léinn ag freastal uirthi, lena n-áirítear níos mó ná 2,000 mac léinn idirnáisiúnta gach bliain, is ollscoil óg agus fhiontrach í UL a bhfuil ag éirí go hiontach léi ó thaobh na nuálaíochta san oideachas agus sa scoláireacht de. Rinneadh suirbhé ar mhic léinn na hÉireann le déanaí agus vótáladh UL ar an ollscoil is mó a bhfuil tóir uirthi in Éirinn agus rátáil sásaimh 85% aici.

Cuireann UL níos mó ná 70 clár fochéime ar fáil sna réimsí seo a leanas; Na Dána, na Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta; Oideachas agus Eolaíochtaí Sláinte, Eolaíocht agus Innealtóireacht agus Scoil Ghnó Kenny. Cuireann UL níos mó ná 100 clár iarchéime ar fáil freisin, go dtí leibhéal Dochtúireachta agus Iardhochtúireachta

Téigh chuig: suíomh gréasáin Ollscoil Luimnigh

Bunaíodh Coláiste Mhuire gan Smál in 1898 agus is Coláiste Caitliceach Oideachais agus Saorealaíon é. Cuireann an Coláiste réimse leathan clár ar fáil san Oideachas agus sna Saorealaíona ag leibhéal fochéime agus iarchéime agus tá beagnach 5,000 mac léinn i mbun staidéir anseo. Cuireann an Coláiste naoi gclár fochéime agus go leor cláir iarchéime go dtí leibhéal dochtúireachta san Oideachas agus sna Saorealaíona ar fáil. Is cinnte go bhfuil clár anseo duit leis na cúrsaí san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach agus na conairí éagsúla rochtana agus cuimsithe atá againn. Ar ndóigh, cuireann daoine óga isteach ar chúrsaí tar éis na hArdteistiméireachta tríd an CAO, ach tá daoine de gach aois ó chúlraí éagsúla i bpobal an choláiste agus d’úsáid go leor acu bealaí difriúla chun áit a fháil sa Choláiste.

Téigh chuig: suíomh gréasáin Choláiste Mhuire gan Smál

Is institiúid ardoideachais í Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh (LIT) i Luimneach. Tá campais ag an Institiúid i gcathair Luimnigh, i nDurlas agus i gCluain Meala i gContae Thiobraid Árann agus tá ionad réigiúnach foghlama aici in Inis, Contae an Chláir. Tá an príomhchampas suite i bPáirc Mhaoilis cóngarach do Pháirc Thuamhan agus tá Dámh na hEolaíochta Feidhmí, na hInnealtóireachta agus na Teicneolaíochta agus an Scoil Ghnó agus Daonnachtaí ann. Tá Scoil na hEalaíne agus Deartha sna campais ar Shráid an Chláir agus i gCluain Meala. Cuireann LIT cúrsaí ar fáil ar Leibhéal 6 (teastas) suas go dtí Leibhéal 10 (PhD). Freastalaíonn sí ar phrintíseachtaí ceirde agus ar oideachas aosach agus leantach. Ainmníodh an Institiúid mar Institiúid Teicneolaíochta na Bliana faoi dhó, in 2008 agus 2013, i dTreoir na nOllscoileanna de chuid The Sunday Times. Tá LIT ar thús cadhnaíochta agus í ag cinntiú go mbíonn an réimse cuí scileanna ceannródaíocha a theastaíonn ónár dtionscail eolasbhunaithe ar fáil in eacnamaíocht an réigiúin i gcónaí. In 2017, tugadh cead do LIT campas nua a fhorbairt in Uí Chuanach i Luimneach, a dhíreoidh ar theagasc agus ar thaighde san innealtóireacht.

Téigh chuig: suíomh gréasáin Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Bunaíodh Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí in 1977 agus Ceardcholáiste Réigiúnach Trá Lí an t-ainm a bhí uirthi sular athraigh an t-ainm in 1992. Tá 3,500 mac léinn lánaimseartha agus páirtaimseartha ag an Institiúid faoi láthair, fostaíonn sí 350 duine agus tugann sí thart ar €60 milliún don eacnamaíocht áitiúil gach bliain. Tá dhá champas ag an Institiúid i dTrá Lí, Co. Chiarraí: an Campas Theas sa Chlais agus an Campas Thuaidh i nDrom Tacair, a d’oscail in 2001.

Tá trí phriomhscoil ag an Institiúid, i.e. An Scoil Ghnó, Ríomhaireachta & Daonnachtaí, Scoil na hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta & agus na Matamaitice agus Scoil na Sláinte agus na nEolaíochtaí Sóisialta.  Seo a leanas cuid den réimse leathan cúrsaí a chuirtear ar fáil inti: teastais dhá bhliain agus tú in ann tuilleadh staidéir a dhéanamh ina dhiaidh sin; Gnáthchéim trí bliana; Céim Onóracha ceithre bliana, Máistreacht agus PhD.  Cuireann an Institiúid cláir cheardaíochta, phrintíseachta, ACCS agus cláir foghlama ar feadh an tsaoil / páirtaimseartha ar fáil freisin.

Seo a leanas cuid de na réimsí ina gcuireann an Institiúid cláir ar fáil: Talmhaíocht, Eolaíochtaí Bithleighis agus Cógaisíochta, Gnó & Bainistíocht, Tógáil, Na Meáin Chruthaitheacha, Innealtóireacht, An Comhshaol, Bia, Na hEalaíona Cócaireachta & Cócaireacht, Sláinte, Fóillíocht agus Corpacmhainn, Bainistíocht Fáilteachais agus Óstáin, Eolaíocht/Córais Faisnéise, Ceol, Teilifís & Raidió, Altranas, Gníomhaíocht Lasmuigh, Fuinneamh Inathnuaite, Eolaíochtaí Sóisialta, Ríomhaireacht & Teicneolaíocht, Turasóireacht agus Fiadhúlra.

Téigh chuig: suíomh gréasáin Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí