Cuirfidh Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh (AEC) forbairt shuntasach réigiúnach chun cinn, a chomhlánóidh agus a chothromóidh Cósta Thoir na hÉireann atá faoi bhláth.

Tugtar AEC ar an réigiún neamhriaracháin nó “líneach” ar bhord farraige an Iarthair, ó Chiarraí go Dún na nGall. Is é an aidhm atá leis seo ná comhoibriú a chruthú agus a mhéadú laistigh den AEC, comhoibriú a uasmhéadaíonn sócmhainní, a mheallann infheistíocht agus a is í an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail atá ag cabhrú leis an tionscadal a chur chun cinn agus le plean soiléir a fhorbairt le go mbainfear cuspóirí AEC amach.

Tá comhoibriú ríthábhachtach agus sin an fáth a bhfuil an roinn ag obair go dlúth leis na grúpaí seo a leanas:

 • Lucht Gnó
 • Ranna Rialtais
 • Tionóil Réigiúnacha
 • Cumainn Bhainistíochta Chontae agus Chathrach
 • Comhlachtaí poiblí agus leasanna pobail
 • Comhlachais Tráchtála

Is é an tAire Stáit Seán Kyne atá ina chathaoirleach ar thascfhórsa AEC.

Cuireann tionscnamh Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh deis ar fáil le bealach níos freagrúla a bhfuil dlús leis a chruthú d’fhorbairt réigiúnach in Éirinn.

Beidh nascacht ríthábhachtach le teacht ar chumas eacnamaíochta agus sóisialta réigiún an Atlantaigh. Is éard atá i gceist leis an gcumas seo ná feabhsuithe fisiciúla a dhéanamh ar bhonneagar bóithre, iarnróid agus iompair eile agus ar an nascacht dhigiteach a bhfuil sé de chumhacht aici ceantair thuaithe a athrú ó bhonn agus a spreagadh.

Caithfimid tús áite a thabhairt do nascacht 21ú haois chun tacú le cleachtais nua-aimseartha ghnó agus chun deiseanna eacnamaíochta a mhéadú i réigiún an Atlantaigh.

Ar an gcuma chéanna, caithfear fóntais, lena n-áirítear gás, uisce agus fuinneamh in-athnuaite, a fhorbairt ar bhealach straitéiseach chun cumas an réigiúin a uasmhéadú. Bíonn an tábhacht atá leis an Eacnamaíocht Mhara in Éirinn ag méadú i gcónaí.

Is príomhthosaíocht í an fhorbairt leanúnach atá á déanamh ar Aerfort Iarthar Éireann agus ar Aerfort na Sionainne agus ar phríomhchalafoirt na hÉireann, Faing agus Gaillimh ina measc.

Is féidir na nithe seo ar fad a bhaint amach agus muid ag teacht le straitéisí reatha náisiúnta agus réigiúnacha.

Seo a leanas cuid dár spriocanna do Réigiún an Atlantaigh:

 1. Poist ard-bhreisluacha a chruthú, a mhéadaíonn oll-bhreisluach (OBL) sa réigiún
 2. Lucht oilte saothair a fhorbairt sa réigiún, a mheallfaidh fiontair Éireannacha agus eachtracha chuig an réigiún,
 3. Iomaíochas an réigiúin a mhéadú le tacú le fás eacnamaíoch,
 4. An leas is fearr a bhaint as sócmhainní reatha agus féideartha bonneagair an réigiúin (bóithre, gás, líonraí, calafoirt, iarnród, leathanbhanda, srl.),
 5. Cinnte a dhéanamh de go bhfuil réadmhaoin fiontair sa réigiún ar fáil agus oiriúnach d’infheistíocht nua-aimseartha,
 6. Taighde agus nuálaíocht a chur chun cinn san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach chun níos mó deiseanna a chur ar fáil don réigiún,
 7. Pobail a spreagadh le bheith páirteach i bhfás an réigiúin,
 8. Níos mó daoine a mhealladh le cónaí i réigiún an Atlantaigh
 9. Caighdeán na beatha a fheabhsú do mhuintir an réigiúin
 10. Deiseanna oideachais a chruthú d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus d’fhorbairt gairmiúil ar fud an réigiúin

Sheol Rialtas na hÉireann Tionscadal Éireann 2040 i mí Feabhra 2018. Is é an creat uileghabhálach polasaí agus pleanála d’fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha na hÉireann. Tá Creat Pleanála Náisiúnta 20 bliain agus plean infheistíocht caipitil 10 mbliana, Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 i gceist leis an tionscadal seo.

Forbraíodh an Creat Pleanála Náisiúnta in éineacht leis an bPlean Forbartha Náisiúnta le cur chuige comhordaithe i dtaca leis an gcaoi a n-infheistímid i mbonneagar poiblí a chinntiú ar bhealach atá ceangailte lenár dtosaíochtaí náisiúnta spásúla.

Is príomhchuspóir straitéiseach de chuid an Chreata Phleanála Náisiúnta agus de chuid an Phlean Forbartha Náisiúnta forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud na réigiún agus cur ar chumas gach ceantair sa tír barr a chumais a bhaint amach. Dá bhrí sin, tacaíonn Tionscadal Éireann 2040 go mór le Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh atá ag cabhrú lenár gcuspóirí spásúla agus eacnamaíocha a bhaint amach.

Ta foráil i bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 do thuilleadh infheistíochta i gConair Eacnamaíochta an Atlantaigh. Seo a leanas na nithe atá san infheistíocht seo, atá faoi réir gnáthbhreithmheasa, gnáthphleanála agus gnáthsholáthair:

 • Mótarbhealach M17/M18 idir Tuaim agus an Gort – a d’oscail i Meán Fómhair 2017. Feabhsaíonn an mótarbhealach seo, atá 57km ar fad, nascacht san AEC go mór.
 • • Infheistíocht mheasta de €850 – €900 milliún a dhéanamh sa mhótarbhealach M20 idir Corcaigh agus Luimneach idir seo agus 2027.
 • Infheistíocht mheasta de €550 – €600 milliún a dhéanamh i gCuarbhóthar na Gaillimhe idir seo agus 2025 – chun nascacht agus amanna taistil a fheabhsú i gCathair na Gaillimhe agus thart ar an gcathair.
 • Infheistíocht shuntasach a dhéanamh sa Ghréasán Bóithre Náisiúnta sa chonair, lena n-áirítear an N4 idir Cúil Mhuine agus Béal Átha na gCarraigíní, a fheabhsóidh amanna taistil go agus ó Shligeach go mór.
 • Infheistíocht mheasta chaipitil de €150 milliún idir seo agus 2022 atá á déanamh ag Shannon Group chun a phunann réadmhaoine a fhorbairt le réitigh ardchaighdeáin déantúsaíochta, trádstórála agus spáis oifige a chur ar fáil.
 • Infheistíocht de €27 milliún a dhéanamh i gCalafort na Sionainne-Fhainge idir seo agus 2022, a mhéadóidh acmhainn agus rochtain ar thalamh ach an N69 a uasghrádú agus líne iarnróid Luimnigh-Fhainge a oscailt arís.
 • Tiomantas tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda le leathanbhanda ardluais a chinntiú ar fud na tíre, AEC san áireamh. Meastar go mbeidh rochtain ag 90% d’áitribh ar fud na tíre ar sheirbhísí leathanbhanda ardluais roimh dheireadh 2020.
 • Clár náisiúnta infheistíochta de €8.5 billiún chun seirbhísí uisce a chur ar fáil le cinntiú go bhfuil soláthar sláintiúil agus athléimneach uisce ag daoine agus ag gnólachtaí.

Beidh ról lárnach ag lárionaid uirbeacha i réigiún AEC i bhforbairt eacnamaíoch na hÉireann amach anseo. Tá sé tábhachtach an tacaíocht a thugann lárionaid fáis uirbeacha do dheiseanna fostaíochta agus do chumas eacnamaíoch an réigiúin níos leithne, lena n-áirítear ceantair thuaithe, a aithint.

Tacóidh láithreacht na lárionad fás réigiúnach, a bhfuil deiseanna maithe poist acu, agus go háirithe an rochtain atá ag daoine orthu leis na daoine seo a choinneáil sa réigiún agus cabhróidh siad le moill a chur ar imirce amach i gceantair thuaithe.

Tá a láidreachtaí agus a shócmhainní féin ag gach contae i réigiún AEC. Áirítear leis seo sócmhainní tógtha agus nádúrtha, Institiúidí tríú leibhéal agus earnálacha iomaíocha fiontair, lena n-áirítear Gnó Agraibhia, BioPharmachem, Eolaíochtaí Beatha, an Eacnamaíocht Mhara agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide.

Sa 25 bliain amach romhainn agus ina dhiaidh sin, d’fhéadfaí leas a bhaint as cumas na n-acmhainní in-athnuaite fuinnimh, lena n-áirítear fuinneamh gaoithe ar an gcladach agus ón talamh, fuinneamh tonnta agus grianchumhacht.

Tá réimse leathan sócmhainní turasóireachta sa réigiún agus tá an deis aige leas a bhaint as rath Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus as a iomrá ar fud bhord farraige an Atlantaigh.